Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie.
Informujemy, iż w latach 2021-2022 firma
DANUTA TYC HOTEL - RESTAURACJA "BESKID"

Zrealizowała operację dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej pn.
Rozwój działalności gospodarczej, poprawa jakości świadczonych usług oraz wykorzystanie walorów obiektu do promocji regionu poprzez modernizację i rozbudowę bazy hotelarsko gastronomicznej wraz ze stworzeniem 2,25 etatu w miejscowości Milówka.
Projekt miał na celu zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa, poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wraz ze stworzeniem nowych miejsc pracy, w ramach działania 19.2: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Slide

KOMFORTOWE

I SPRAWDZONE NOCLEGI

W MALOWNICZYM
BESKIDZIE ŻYWIECKIM

Oferujemy 13 komfortowych pokoi, 1, 2, 3 i 4-ro osobowych. Do Państwa dyspozycji są również: sala konferencyjna, sauna, bilard, wypożyczalnia rowerów i sprzętu rekreacyjnego oraz darmowy internet.
ZOBACZ WIĘCEJ

Slide

KOMFORTOWE

I SPRAWDZONE NOCLEGI

W MALOWNICZYM
BESKIDZIE ŻYWIECKIM

Oferujemy 13 komfortowych pokoi, 1, 2, 3 i 4-ro osobowych. Do Państwa dyspozycji są również: sala konferencyjna, sauna, bilard, wypożyczalnia rowerów i sprzętu rekreacyjnego oraz darmowy internet.
ZOBACZ WIĘCEJ

Slide

KOMFORTOWE

I SPRAWDZONE NOCLEGI

W MALOWNICZYM
BESKIDZIE ŻYWIECKIM

Oferujemy 13 komfortowych pokoi, 1, 2, 3 i 4-ro osobowych. Do Państwa dyspozycji są również: sala konferencyjna, sauna, bilard, wypożyczalnia rowerów i sprzętu rekreacyjnego oraz darmowy internet.
ZOBACZ WIĘCEJ

previous arrow
next arrow

WARUNKI REZERWACJI I ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE

w Hotelu- Restauracji Beskid poprzez stronę internetową www.hotelbeskid.com

WSTĘP

Regulamin jest zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.). Hotel zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 1. Postanowienia ogólne1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

  a. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),

  b. System informatyczny - zespół współpracujących ze sobą oprogramowań informatycznych zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie, odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

  c. Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez obecności stron, za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

  d. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne, narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

  e. Usługodawca – Hotel – Restauracja Beskid Danuta Tyc z siedzibą w 34-360 Milówka ul. Jana Kazimierza 122 NIP: 5530005278, Regon: 070008085, tel. 33 8637 647, adres mailowy beskid@hotelbeskid.com

  f. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych. Usługobiorca może być Gościem. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, przy użyciu strony www, zobowiązuje się zapoznać z powyższym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje jego warunki

  g. Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych oferowanych przez Hotel – Restauracja Beskid Danuta Tyc Gość może być jednocześnie Usługobiorcą.

  h. Formularz rejestracji - formularz internetowy zamieszczony na stronach www.hotelbeskid.com, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie.

  i. Rezerwacja on-line - rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym.

  j. Operator serwisu www.hotelbeskid.com - Hotel – Restauracja Beskid Danuta Tyc z siedzibą w 34-360 Milówka ul. Jana Kazimierza 122 NIP: 5530005278, Regon: 070008085, tel. 33 8637 647, tel. 509025667 adres mailowy beskid@hotelbeskid.com

   

 2. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.2.1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy na warunkach niniejszego regulaminu.

  2.2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

  2.3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  2.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.

  2.5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy

  2.6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, 2. 7. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

  2.8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynika z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę www i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.

  2.9. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania z serwisów internetowych oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hotel Beskid sprzęt komputerowy lub urządzenie mobilne Usługobiorcy musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne: Dostęp do Internetu, Zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecana Mozilla Firefox) Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików Cookies.

 3. 3.1.Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektronicznąa. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie rezerwacji on-line usług hotelowych w Hotelu Beskid poprzez wykonanie w serwisie www.hotelbeskid.com zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zlecenie wymaganej płatności, jeżeli wymagają tego warunki cenowe oferty.

  b. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

  c. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 noc i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie ceny oferty. Jeśli jakaś oferta obejmuje śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, parking) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez klienta.

  d. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN). Ceny przedstawiane w innej walucie służą jedynie do celów informacyjnych i wszelkie różnice z tego tytułu mogą wynikać z rozbieżności kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej Usługobiorcy lub banku Usługobiorcy.

  e. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

  3.2.2 Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

  a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line

  b. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia Usługobiorca zostanie o tym poinformowany. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po dokonaniu przedpłaty w wysokości ustalonej przez hotel. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.

  d. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.

  d. Hotel Beskid ma obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

  3.2.3. Potwierdzenie rezerwacji

  a. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system numeru potwierdzenia rezerwacji.

  b. Serwis www.hotelbeskid.com potwierdza rezerwację automatycznie po dokonaniu płatności. Komunikat o potwierdzeniu rezerwacji jest generowany na ekranie Usługobiorcy. c. Dodatkowo system generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.

  3.2.4. Zakres odpowiedzialności operatora serwisów

  a. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od operatora, ma on prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

  b. W przypadku, jeśli Gość w trakcie trwania usługi stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronach systemu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi.

  3.2.5. Warunki zmian i anulacji

  a. Rezerwację można anulować zgodnie z warunkami określonymi bezpośrednio przy danej ofercie cenowej.

  b. Zmiana bądź anulacja rezerwacji powinna być dokonana w systemie.

  c. Zwrot należności zostanie dokonany w formie odpowiedniej do dokonanej płatności.

  e. Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu ( 7 dni ) od dnia, w którym rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.

  4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

  4.1. W przypadku rezerwacji usługi hotelowej Usługodawcy, zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia rezerwacji, w tym otrzymania numeru potwierdzenia rezerwacji.

  4.2. Rezygnacja i rozwiązanie umowy o usługi hotelowe możliwe jest według warunków określonych bezpośrednio przy ofercie cenowej, zarezerwowanej usługi hotelowej.

  4.3. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ("Ustawa o Prawach Konsumenta").

  5. Ochrona danych osobowych

  5.1. Za pośrednictwem serwisu www.hotelbeskid.com dane zbierane są poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

  5.2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Hotel – Restauracja Beskid Danuta Tyc 34-360 Milówka ul. Jana Kazimierza 122 na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w Polityce prywatności.

  5.3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.

  5.4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne.

  5.5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

  5.6. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych należących do Hotel Beskid Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie www.hotelbeskid.com

  6.. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  6.1. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zgodnie i w zakresie określonym w/w ustawą w celach związanych z realizacją rezerwacji on-line w hotelach prowadzonych przez Hotel Beskid z siedzibą w Milówce. Usługodawca będzie otrzymywał przedmiotowe informacje poprzez rejestrację lub logowanie się do systemu.

  6.2. Administratorem danych osobowych jest Hotel – Restauracja Beskid Danuta Tyc z siedzibą w Milówc ul. Jana Kazimierza 122, NIP: 5530005278, Regon: 070008085, tel. 33 8637 647, adres mailowy beskid@hotelbeskid.com który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika oraz KajWare sp.zo.o. ul. Zbożowa 3 30-002 Kraków oraz krajowy Intagrator Płatności S.A. ( Tpay ) Undersea Tower Plac Andersa 3/17 61-894 Poznań. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

  6.3. Usługodawca zapewnia, że nie będzie wysyłał Usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej żadnych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) za wyjątkiem informacji handlowych, na otrzymywanie których Usługobiorca wyraził zgodę poprzez rejestrację za pomocą udostępnionego na stronie www Usługodawcy Formularza Rejestracji (konieczne jest podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu).

  7. Tryb postępowania reklamacyjnego

  7.1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

  a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,

  b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

  c. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

  d. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni od jej dostarczenia Usługodawcy.

  8. Postanowienia przejściowe i końcowe

  8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

  Data opublikowania 30.12.2022